گلچین فاطمیه ۱۳۹۵

گلچین فاطمیه ۱۳۹۵

از حاج حسن خلج، ۱۵ قطعه، ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ از بازی عجیب فلک آه می کشید روضه ۴.۶ ۴:۴۴ ۱ ۱ ۳۰۰۰ ۲۳۶۸
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ تا که زدم غوطه به دریای فکر روضه ۷.۵ ۷:۵۴ ۱ ۱ ۱۳۷۰ ۱۵۹۶
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ در پیچ و خم غم گذرش خورد به دیوار روضه ۵.۱ ۵:۱۸ ۱ ۱ ۱۰۵۷ ۱۵۷۶
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ فضا سیاه شد از دود آه اهل حرم روضه ۸.۷ ۹:۱۵ ۱ ۱ ۱۲۶۹ ۱۴۰۱
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ سومین گنج شاه کرب و بلا روضه ۹.۱ ۹:۳۹ ۱ ۱ ۸۴۲ ۱۳۵۲
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دلداده باید بود و از دلدار باید خواند مناجات ۸.۲ ۸:۳۹ ۱ ۱ ۱۱۶۶ ۱۵۸۱
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ وقتی سرت را روی بالش می گذاری روضه ۲.۹ ۲:۵۰ ۱ ۱ ۹۵۵ ۱۴۱۶
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ ز سیل اشک چو نخل خمیده بر لب جویم روضه ۴.۵ ۴:۳۸ ۱ ۱ ۵۴۷ ۱۱۴۵
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دیده شد دریای اشک و عقده از دل وا نشد روضه ۵.۲ ۵:۲۵ ۱ ۱ ۵۱۰ ۱۲۱۹
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ چه غصه ها که نخوردی برای همسایه روضه ۴.۳ ۴:۲۵ ۱ ۱ ۷۰۸ ۱۲۵۲
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ قرار بود دلم را پر از قرار کنی روضه ۶.۹ ۷:۱۳ ۱ ۱ ۷۷۸ ۱۲۱۸
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دلم خونه فضه پریشونه قضه روضه ۷.۷ ۸:۱۱ ۱ ۱ ۹۳۵ ۱۴۰۵
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ ای ابد پیوسته بانو ازل روضه ۹.۲ ۹:۴۴ ۱ ۱ ۵۳۳ ۱۰۹۷
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ من از خاک پای تو سر بر ندارم روضه ۱۰.۶ ۱۱:۲۰ ۱ ۱ ۹۱۳ ۱۳۰۳
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ شب آمد و به سرت آمدم برار سری روضه ۳.۵ ۳:۳۰ ۱ ۱ ۱۰۱۰ ۱۳۸۳