گلچین فاطمیه ۱۳۹۵

گلچین فاطمیه ۱۳۹۵

از حاج حسن خلج، ۱۵ قطعه، ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ از بازی عجیب فلک آه می کشید روضه ۴.۶ ۴:۴۴ ۱ ۱ ۲۹۵۵ ۲۳۰۴
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ تا که زدم غوطه به دریای فکر روضه ۷.۵ ۷:۵۴ ۱ ۱ ۱۲۸۱ ۱۵۲۵
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ در پیچ و خم غم گذرش خورد به دیوار روضه ۵.۱ ۵:۱۸ ۱ ۱ ۱۰۳۲ ۱۵۱۰
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ فضا سیاه شد از دود آه اهل حرم روضه ۸.۷ ۹:۱۵ ۱ ۱ ۱۲۳۱ ۱۳۳۷
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ سومین گنج شاه کرب و بلا روضه ۹.۱ ۹:۳۹ ۱ ۱ ۸۲۹ ۱۳۰۱
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دلداده باید بود و از دلدار باید خواند مناجات ۸.۲ ۸:۳۹ ۱ ۱ ۱۱۱۱ ۱۵۱۱
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ وقتی سرت را روی بالش می گذاری روضه ۲.۹ ۲:۵۰ ۱ ۱ ۸۹۱ ۱۳۵۱
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ ز سیل اشک چو نخل خمیده بر لب جویم روضه ۴.۵ ۴:۳۸ ۱ ۱ ۵۳۴ ۱۰۹۲
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دیده شد دریای اشک و عقده از دل وا نشد روضه ۵.۲ ۵:۲۵ ۱ ۱ ۴۹۲ ۱۱۶۵
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ چه غصه ها که نخوردی برای همسایه روضه ۴.۳ ۴:۲۵ ۱ ۱ ۶۷۷ ۱۱۹۷
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ قرار بود دلم را پر از قرار کنی روضه ۶.۹ ۷:۱۳ ۱ ۱ ۷۲۶ ۱۱۶۷
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دلم خونه فضه پریشونه قضه روضه ۷.۷ ۸:۱۱ ۱ ۱ ۸۶۹ ۱۳۴۹
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ ای ابد پیوسته بانو ازل روضه ۹.۲ ۹:۴۴ ۱ ۱ ۵۰۶ ۱۰۴۲
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ من از خاک پای تو سر بر ندارم روضه ۱۰.۶ ۱۱:۲۰ ۱ ۱ ۸۹۵ ۱۲۵۵
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ شب آمد و به سرت آمدم برار سری روضه ۳.۵ ۳:۳۰ ۱ ۱ ۹۷۹ ۱۳۲۱