گلچین فاطمیه ۱۳۹۵

گلچین فاطمیه ۱۳۹۵

از حاج حسن خلج، ۱۵ قطعه، ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ از بازی عجیب فلک آه می کشید روضه ۴.۶ ۴:۴۴ ۱ ۱ ۳۱۶۷ ۲۶۰۰
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ تا که زدم غوطه به دریای فکر روضه ۷.۵ ۷:۵۴ ۱ ۱ ۱۵۰۱ ۱۷۷۱
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ در پیچ و خم غم گذرش خورد به دیوار روضه ۵.۱ ۵:۱۸ ۱ ۱ ۱۱۷۱ ۱۷۳۸
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ فضا سیاه شد از دود آه اهل حرم روضه ۸.۷ ۹:۱۵ ۱ ۱ ۱۳۲۰ ۱۵۴۴
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ سومین گنج شاه کرب و بلا روضه ۹.۱ ۹:۳۹ ۱ ۱ ۸۸۲ ۱۴۸۸
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دلداده باید بود و از دلدار باید خواند مناجات ۸.۲ ۸:۳۹ ۱ ۱ ۱۲۶۸ ۱۷۴۴
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ وقتی سرت را روی بالش می گذاری روضه ۲.۹ ۲:۵۰ ۱ ۱ ۱۱۵۵ ۱۵۷۲
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ ز سیل اشک چو نخل خمیده بر لب جویم روضه ۴.۵ ۴:۳۸ ۱ ۱ ۵۸۸ ۱۲۷۳
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دیده شد دریای اشک و عقده از دل وا نشد روضه ۵.۲ ۵:۲۵ ۱ ۱ ۵۸۱ ۱۳۴۸
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ چه غصه ها که نخوردی برای همسایه روضه ۴.۳ ۴:۲۵ ۱ ۱ ۸۲۶ ۱۳۹۳
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ قرار بود دلم را پر از قرار کنی روضه ۶.۹ ۷:۱۳ ۱ ۱ ۸۸۱ ۱۳۶۵
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ دلم خونه فضه پریشونه قضه روضه ۷.۷ ۸:۱۱ ۱ ۱ ۱۲۷۹ ۱۵۹۱
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ ای ابد پیوسته بانو ازل روضه ۹.۲ ۹:۴۴ ۱ ۱ ۶۳۲ ۱۲۳۴
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ من از خاک پای تو سر بر ندارم روضه ۱۰.۶ ۱۱:۲۰ ۱ ۱ ۱۰۱۶ ۱۴۳۲
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۵ شب آمد و به سرت آمدم برار سری روضه ۳.۵ ۳:۳۰ ۱ ۱ ۱۲۲۱ ۱۵۴۵