ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۱ قطعه، ۵۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ امشب مدینه خواب راحت کرد مادر روضه ۴.۴ ۴:۳۵ ۱ ۱ ۴۴۱۰ ۱۸۹۹
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ همه امیدم گل شهیدم زمینه ۴.۱ ۴:۱۷ ۲ ۲ ۴۰۶۰ ۳۴۱۸
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ تو واسه عشق من موندی تا پای جون شور ۳.۸ ۳:۵۱ ۱ ۱ ۴۱۴۳ ۳۵۶۹
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ صبح بی غروبی مادر چقدر تو خوبی شور ۱۰.۵ ۱۱:۱۱ ۱ ۱ ۴۴۲۶ ۴۴۹۵
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ سر پروردگار یازهرا شعرخوانی ۸ ۸:۳۱ ۱ ۱ ۱۲۶۷ ۱۳۸۴
۶ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ نگام کن بانوی مظلومه من واحد ۵.۴ ۵:۳۶ ۱ ۱ ۵۱۳۱ ۳۵۰۶
۷ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ بچگی کردم و کج رفتم از اول شور ۷.۱ ۷:۳۰ ۱ ۱ ۶۶۱۵ ۴۳۱۰
۸ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ تویی پناه آخر تویی همیشه یارم شور ۲.۸ ۲:۴۹ ۱ ۱ ۵۴۱۸ ۴۴۷۹
۹ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ علی آقاترین آقای دنیاست شعرخوانی ۴ ۴:۰۵ ۱ ۱ ۱۴۴۸ ۱۶۰۲