ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۱ قطعه، ۵۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ امشب مدینه خواب راحت کرد مادر روضه ۴.۴ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۴۰۴۱ ۱۶۶۴
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ همه امیدم گل شهیدم زمینه ۴.۱ ۴:۱۷ ۱ ۱ ۳۷۵۷ ۳۱۵۷
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ تو واسه عشق من موندی تا پای جون شور ۳.۸ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۳۹۵۸ ۳۳۲۴
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ صبح بی غروبی مادر چقدر تو خوبی شور ۱۰.۵ ۱۱:۱۱ ۰ ۰ ۴۲۲۳ ۴۲۶۷
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ سر پروردگار یازهرا شعرخوانی ۸ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۱۱۵۴ ۱۲۳۹
۶ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ نگام کن بانوی مظلومه من واحد ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۴۵۱۳ ۳۱۹۹
۷ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ بچگی کردم و کج رفتم از اول شور ۷.۱ ۷:۳۰ ۰ ۰ ۵۵۶۷ ۳۹۱۴
۸ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ تویی پناه آخر تویی همیشه یارم شور ۲.۸ ۲:۴۹ ۰ ۰ ۵۱۴۹ ۳۷۷۴
۹ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ علی آقاترین آقای دنیاست شعرخوانی ۴ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۱۳۵۰ ۱۴۵۴