ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۱ قطعه، ۵۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ امشب مدینه خواب راحت کرد مادر روضه ۴.۴ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۳۵۰۵ ۱۴۱۴
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ همه امیدم گل شهیدم زمینه ۴.۱ ۴:۱۷ ۱ ۱ ۳۳۴۵ ۲۸۱۱
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ تو واسه عشق من موندی تا پای جون شور ۳.۸ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۳۶۴۴ ۳۰۵۴
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ خوب می دونم اگه منو دوسم نداشتی شور ۱۰.۵ ۱۱:۱۱ ۰ ۰ ۳۷۸۶ ۳۹۱۶
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ سر پروردگار یازهرا شعرخوانی ۸ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۹۹۷ ۱۰۰۱
۶ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ نگام کن بانوی مظلومه من واحد ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۳۵۴۸ ۲۳۸۶
۷ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ بچگی کردم و کج رفتم از اول شور ۷.۱ ۷:۳۰ ۰ ۰ ۳۸۸۵ ۳۱۳۶
۸ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ تویی پناه آخر تویی همیشه یارم شور ۲.۸ ۲:۴۹ ۰ ۰ ۳۶۴۴ ۳۰۶۹
۹ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ علی آقاترین آقای دنیاست شعرخوانی ۴ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۱۲۴۲ ۱۲۰۷