ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ قرار بود دلم پر از قرار کنی روضه ۴.۲ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۶۰۶۹ ۲۴۵۹
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ خداحافظ ای دردها رنج ها روضه ۶.۶ ۷:۰۰ ۰ ۰ ۳۴۰۱ ۲۱۹۶
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ نرو بمون دلیل اشک و آهم نرو زمینه ۸.۹ ۹:۳۱ ۰ ۰ ۹۸۲۶ ۵۸۲۲
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ دوباره مرغ دلم آشیانه می خواهد واحد ۱.۹ ۱:۵۳ ۰ ۰ ۴۴۹۶ ۳۳۲۳
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ بی مادری کشیدم کسی خبر نداره شور ۴.۱ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۷۹۴۹ ۵۱۶۹