شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵

شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۸ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ تو می دانی که من به جز تو فاطمه زمینه ۷.۸ ۶:۴۵ ۱ ۱ ۳۲۳۲ ۱۹۵۲
۲ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ نمی دونم این دود و خاکستره زمینه ۷.۴ ۶:۴۶ ۱ ۱ ۲۰۰۷ ۱۶۲۰
۳ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ بی روی دلارام تو دل کی بود آرام واحد ۶.۲ ۵:۲۱ ۱ ۱ ۱۵۲۸ ۱۳۶۴
۴ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ یا فاطمه ای شکسته دل واحد ۷.۷ ۶:۵۶ ۱ ۱ ۲۲۲۲ ۱۶۱۹
۵ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ باید که تو را حضرت منان بنویسد واحد ۸.۶ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۲۷۷۸ ۱۵۸۴
۶ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ نقش زیبای تو از اوج هنر می آید واحد ۶.۸ ۳:۵۶ ۱ ۱ ۳۲۸۰ ۱۶۴۰
۷ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ در سلسله هشیاران سرمست تهی از هوشم شور ۸.۸ ۶:۱۱ ۱ ۱ ۲۴۶۴ ۲۰۰۳
۸ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ داره درد هر شبت تموم میشه شور ۴.۳ ۳:۴۱ ۱ ۱ ۲۳۳۱ ۲۱۹۲