شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵

شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۹ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ از وقتی که عشقم شدی شور ۴ ۴:۱۱ ۲ ۲ ۸۳۹۷ ۴۴۳۰
۲ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ چشمام صدقه سر نگاشه شور ۵.۲ ۵:۲۵ ۲ ۲ ۳۵۷۲ ۳۳۷۷
۳ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ ای مهربون آروم جون واحد ۴.۴ ۴:۳۷ ۲ ۲ ۲۹۰۷ ۲۴۲۲
۴ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ دلدارم حسینه دار و ندارم حسینه واحد ۴.۴ ۴:۳۹ ۲ ۲ ۲۴۴۱ ۲۱۷۸
۵ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ ما را گدای حضرت زهرا نوشته اند شعرخوانی ۶.۴ ۶:۴۵ ۲ ۲ ۱۷۳۶ ۱۵۴۳
۶ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ خوشبخت منم که با حسینم شور ۶.۴ ۶:۴۸ ۲ ۲ ۴۲۴۴ ۳۸۵۳