شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵

شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۹ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ از وقتی که عشقم شدی شور ۴ ۴:۱۱ ۲ ۲ ۶۹۲۵ ۳۹۷۰
۲ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ چشمام صدقه سر نگاشه شور ۵.۲ ۵:۲۵ ۲ ۲ ۳۲۵۴ ۳۱۳۲
۳ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ ای مهربون آروم جون واحد ۴.۴ ۴:۳۷ ۲ ۲ ۲۵۴۸ ۲۱۵۷
۴ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ دلدارم حسینه دار و ندارم حسینه واحد ۴.۴ ۴:۳۹ ۲ ۲ ۲۱۱۲ ۱۹۳۱
۵ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ ما را گدای حضرت زهرا نوشته اند شعرخوانی ۶.۴ ۶:۴۵ ۲ ۲ ۱۵۳۱ ۱۳۹۲
۶ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ خوشبخت منم که با حسینم شور ۶.۴ ۶:۴۸ ۲ ۲ ۳۷۹۸ ۳۵۸۳