شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۷ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ کشتی طوفان زده پهلو گرفته ای زمینه ۵.۳ ۵:۴۲ ۱ ۱ ۲۵۰۶ ۱۶۱۸
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ دل چه دارد اگر دلبر ندارد خدا واحد ۶.۲ ۶:۳۸ ۱ ۱ ۱۰۴۵ ۱۰۶۸
۳ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ اون روزی که خونمون رو در زدند واحد ۴.۲ ۴:۲۸ ۱ ۱ ۱۲۳۳ ۱۱۵۳
۴ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ اگر می توانی بمانی بمان واحد ۶.۷ ۷:۱۴ ۱ ۱ ۱۴۷۳ ۱۲۹۶
۵ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ دل تماشای تو خواهد واحد ۵.۹ ۶:۱۹ ۱ ۱ ۶۷۰ ۱۰۴۲
۶ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ نظر ببند از هر بت زیبا شور ۶.۴ ۶:۵۱ ۱ ۱ ۱۳۳۴ ۱۵۴۶
۷ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ برات گریه می کنم شور ۶ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۲۷۰۱ ۲۰۶۰