شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ کشتی طوفان زده پهلو گرفته ای زمینه ۵.۳ ۵:۴۲ ۱ ۱ ۲۸۷۲ ۲۱۵۲
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ دل چه دارد اگر دلبر ندارد خدا واحد ۶.۲ ۶:۳۸ ۱ ۱ ۱۲۲۰ ۱۴۴۹
۳ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ اون روزی که خونمون رو در زدند واحد ۴.۲ ۴:۲۸ ۱ ۱ ۱۳۷۵ ۱۵۳۸
۴ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ اگر می توانی بمانی بمان واحد ۶.۷ ۷:۱۴ ۱ ۱ ۱۸۷۵ ۱۶۸۰
۵ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ دل تماشای تو خواهد واحد ۵.۹ ۶:۱۹ ۱ ۱ ۸۷۴ ۱۴۱۹
۶ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ نظر ببند از هر بت زیبا شور ۶.۴ ۶:۵۱ ۱ ۱ ۱۵۰۱ ۲۰۰۵
۷ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ برات گریه می کنم شور ۶ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۳۱۰۱ ۲۶۱۱