شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ کشتی طوفان زده پهلو گرفته ای زمینه ۵.۳ ۵:۴۲ ۱ ۱ ۲۷۹۱ ۲۰۳۴
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ دل چه دارد اگر دلبر ندارد خدا واحد ۶.۲ ۶:۳۸ ۱ ۱ ۱۱۵۲ ۱۳۶۳
۳ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ اون روزی که خونمون رو در زدند واحد ۴.۲ ۴:۲۸ ۱ ۱ ۱۳۵۵ ۱۴۶۳
۴ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ اگر می توانی بمانی بمان واحد ۶.۷ ۷:۱۴ ۱ ۱ ۱۷۱۶ ۱۶۰۸
۵ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ دل تماشای تو خواهد واحد ۵.۹ ۶:۱۹ ۱ ۱ ۷۹۰ ۱۳۱۳
۶ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ نظر ببند از هر بت زیبا شور ۶.۴ ۶:۵۱ ۱ ۱ ۱۴۰۷ ۱۸۹۷
۷ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ برات گریه می کنم شور ۶ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۲۹۷۰ ۲۴۹۷