شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ کشتی طوفان زده پهلو گرفته ای زمینه ۵.۳ ۵:۴۲ ۱ ۱ ۲۶۰۲ ۱۶۹۳
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ دل چه دارد اگر دلبر ندارد خدا واحد ۶.۲ ۶:۳۸ ۱ ۱ ۱۰۹۲ ۱۱۲۸
۳ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ اون روزی که خونمون رو در زدند واحد ۴.۲ ۴:۲۸ ۱ ۱ ۱۲۵۳ ۱۲۲۴
۴ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ اگر می توانی بمانی بمان واحد ۶.۷ ۷:۱۴ ۱ ۱ ۱۵۳۰ ۱۳۵۵
۵ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ دل تماشای تو خواهد واحد ۵.۹ ۶:۱۹ ۱ ۱ ۷۵۱ ۱۱۰۴
۶ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ نظر ببند از هر بت زیبا شور ۶.۴ ۶:۵۱ ۱ ۱ ۱۳۴۶ ۱۶۱۶
۷ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ برات گریه می کنم شور ۶ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۲۸۱۲ ۲۱۵۲