میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵

میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ زینبی را که می شناسم من مدح ۲.۶ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۹۴۹ ۴۴۲
۲ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ هر کس که در این میکده نوکر شده باشد مدح ۸.۷ ۹:۱۲ ۰ ۰ ۵۱۱ ۴۳۷
۳ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ به روی لب هام قسمت سرود ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۷۰۵ ۶۰۰
۴ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ شیر زن کرب و بلا زینب زینب سرود ۸ ۸:۲۶ ۰ ۰ ۶۸۵ ۷۰۴