میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵

میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ زینبی را که می شناسم من مدح ۲.۶ ۲:۳۴ ۱ ۱ ۱۳۸۳ ۶۱۹
۲ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ هر کس که در این میکده نوکر شده باشد مدح ۸.۷ ۹:۱۲ ۱ ۱ ۹۷۸ ۶۱۲
۳ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ به روی لب هام قسمت سرود ۴.۴ ۴:۳۳ ۱ ۱ ۱۳۹۲ ۸۴۳
۴ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ شیر زن کربلا زینب زینب سرود ۸ ۸:۲۶ ۱ ۱ ۱۶۴۴ ۱۰۱۶