میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵

میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ زینبی را که می شناسم من مدح ۲.۶ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۸۶۳ ۳۸۹
۲ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ هر کس که در این میکده نوکر شده باشد مدح ۸.۷ ۹:۱۲ ۰ ۰ ۴۷۹ ۳۹۰
۳ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ به روی لب هام قسمت سرود ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۶۸۵ ۵۵۵
۴ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ شیر زن کرب و بلا زینب زینب سرود ۸ ۸:۲۶ ۰ ۰ ۶۵۵ ۶۵۷