ایام محسنیه ۱۳۹۵

ایام محسنیه ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ ایام محسنیه ۱۳۹۵ من غلامی ز غلامان توام یا زهرا روضه ۵.۱ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۵۷۳ ۳۴۶
۲ ایام محسنیه ۱۳۹۵ کم کم تموم هستم داره میره ز دستم روضه ۵.۴ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۳۷۹ ۳۴۰
۳ ایام محسنیه ۱۳۹۵ سخته به والله روزای زندگیت بشه مثل شب تار زمینه ۵.۲ ۵:۰۱ ۰ ۰ ۸۵۲ ۵۳۱
۴ ایام محسنیه ۱۳۹۵ دنیا تمام آدما به زیر دین فاطمه شور ۳.۴ ۳:۰۱ ۰ ۰ ۷۲۴ ۷۴۷
۵ ایام محسنیه ۱۳۹۵ دوباره راهم دادی منو هوایی کردی شور ۳.۳ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۷۳۲ ۶۰۴