میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵

میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ اگر یه قطره از بزرگی تو انشا بشه سرود ۷.۳ ۷:۵۳ ۱ ۱ ۲۴۱۸ ۱۴۱۸
۲ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ الا که مقدم تو مژده سعادت داشت مدح ۸.۴ ۹:۰۴ ۱ ۱ ۸۹۶ ۹۱۹
۳ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ دوباره خورشید سرگردونه سرود ۲.۵ ۲:۳۵ ۱ ۱ ۱۶۵۸ ۱۱۵۰