گلچین مولودی ۱۳۹۵

گلچین مولودی ۱۳۹۵

از حاج حسن خلج، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۵ کیست وجودش ز بعد خالق اکبر مدح ۷.۱ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۱۵۹۳ ۱۱۷۵
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۵ خدا دوباره خودش را شبیه مردم کرد مدح ۱۱.۸ ۱۲:۴۰ ۰ ۰ ۵۲۵ ۸۷۴
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۵ این کیه حبل متینه سرود ۶.۷ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۷۲۱ ۱۰۷۸
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۵ بخوان به نام خدایت که آفرید بشر مدح ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۱۷۸۴ ۱۱۰۹
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۵ باید برای فرش تو شه پر بیاورند مدح ۵.۲ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۷۰۴ ۷۸۸
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۵ یل یم عصمت زهی امشب به دامان گوهر آوردی مدح ۶.۱ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۷۳۲ ۷۴۵
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۵ تو مسیحا زاده اما دختر موسی شدی مدح ۹.۴ ۱۰:۰۴ ۰ ۰ ۱۲۲۱ ۸۶۸
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۵ جلو ایوون طلا می زنم سرود ۷.۵ ۷:۵۶ ۰ ۰ ۲۲۳۵ ۱۲۹۲
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۵ کسی که دیگر خود خدا هم نیافریند مثال او را مدح ۳.۲ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۵۸۶ ۷۵۷
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۵ ای چراغ آسمان ها روشن از برق نگاهت سرود ۳.۵ ۳:۳۲ ۱ ۱ ۸۵۵ ۹۰۵