گلچین مولودی ۱۳۹۵

گلچین مولودی ۱۳۹۵

از حاج حسن خلج، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۵ کیست وجودش ز بعد خالق اکبر مدح ۷.۱ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۱۶۹۵ ۱۲۷۳
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۵ خدا دوباره خودش را شبیه مردم کرد مدح ۱۱.۸ ۱۲:۴۰ ۰ ۰ ۵۶۳ ۹۷۲
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۵ این کیه حبل متینه سرود ۶.۷ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۸۰۱ ۱۱۸۷
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۵ بخوان به نام خدایت که آفرید بشر مدح ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۱۸۰۳ ۱۲۲۹
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۵ باید برای فرش تو شه پر بیاورند مدح ۵.۲ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۷۱۸ ۸۶۸
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۵ یل یم عصمت زهی امشب به دامان گوهر آوردی مدح ۶.۱ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۷۶۱ ۸۲۵
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۵ تو مسیحا زاده اما دختر موسی شدی مدح ۹.۴ ۱۰:۰۴ ۰ ۰ ۱۳۱۳ ۹۶۸
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۵ جلو ایوون طلا می زنم سرود ۷.۵ ۷:۵۶ ۰ ۰ ۲۲۸۱ ۱۴۳۱
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۵ کسی که دیگر خود خدا هم نیافریند مثال او را مدح ۳.۲ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۷۴۳ ۸۶۴
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۵ ای چراغ آسمان ها روشن از برق نگاهت سرود ۳.۵ ۳:۳۲ ۱ ۱ ۱۰۷۵ ۱۰۱۴