۶ بهمن ۱۳۹۵

۶ بهمن ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ ۶ بهمن ۱۳۹۵ گره هایی که وا شده با دستت شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۳ ۳ ۷۴۶۷ ۳۳۸۶
۲ ۶ بهمن ۱۳۹۵ بغض و غم و اشک و آه این حال منه بی تو واحد ۸.۱ ۸:۳۴ ۳ ۳ ۲۸۰۵ ۱۵۷۸
۳ ۶ بهمن ۱۳۹۵ خون تو خونبهاش خداوند اکبر است شعرخوانی ۴.۶ ۴:۴۳ ۳ ۳ ۹۱۰ ۸۷۰
۴ ۶ بهمن ۱۳۹۵ پر از منت و خواهشم شور ۵.۵ ۵:۴۰ ۳ ۳ ۲۷۶۵ ۲۲۱۰