شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ خون گریه می کنم بر ساحت غریبیت زمینه ۳.۲ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۹۷۴ ۸۳۸
۲ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ برا برات کربلا این دست و اون دست می کنی زمینه ۳.۲ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۸۷۱ ۹۴۶
۳ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ به هر کی جز تو دل دادم سرآخر چوبشو خوردم واحد ۴ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۵۳۳ ۷۱۵
۴ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ وای از نگاه بی خرد بی مرام ها واحد ۹.۵ ۱۰:۱۵ ۱ ۱ ۵۴۱ ۶۴۴
۵ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ روزی سه وعده جای غذا غبطه می خورم واحد ۴.۲ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۳۶۷ ۵۹۷
۶ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ نوکرم شاه پناهم بده واحد ۵ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۵۴۸ ۶۶۱
۷ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ بسم رب الملک البار مدد یا زینب واحد ۴ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۴۷۷ ۶۸۳
۸ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ به هوای حرم همیشه محتاجم آقا شور ۳.۹ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۱۰۱۸ ۱۱۵۱