شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۸ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ ما را نشانده اند سر سفره کریم مناجات ۲.۶ ۲:۴۲ ۱ ۱ ۶۷۹ ۵۹۸
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ اشک هایش به مادرش رفته روضه ۵.۳ ۵:۳۹ ۱ ۱ ۴۹۸ ۵۲۸
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ دل خواهرم خونه ای وای زمینه ۵.۳ ۵:۴۳ ۱ ۱ ۶۲۲ ۶۸۹
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ میرم مدینه قبر خاکیو می بینم زمینه ۸.۴ ۹:۰۱ ۱ ۱ ۴۶۶ ۷۲۸
۵ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ سیدنا المظلوم آقام امام حسن واحد ۶.۳ ۶:۴۴ ۱ ۱ ۴۹۲ ۷۲۹
۶ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ ذکر نزول عطا یا حسن و یا حسین شور ۴.۲ ۴:۳۲ ۱ ۱ ۷۱۲ ۸۵۵