شب ۲۸ صفر ۱۳۹۵

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۵ امشب آغاز مصیبت می شود روضه ۱۲.۶ ۱۳:۴۲ ۱ ۱ ۸۹۳ ۵۲۸
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۵ دارم می بینم کوچه ها رو زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۴۷ ۱ ۱ ۷۳۲ ۷۶۵
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۵ دل آفریده است که زیر و زبر کنی واحد ۲.۴ ۲:۳۵ ۱ ۱ ۵۸۳ ۶۲۳
۴ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۵ یتیم مکه ای اما بزرگ دنیایی واحد ۴.۹ ۵:۱۳ ۱ ۱ ۸۹۷ ۶۷۷