شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵

شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵ گریه کنم برا غم برادر زمینه ۶ ۶:۲۹ ۱ ۱ ۴۵۰ ۴۳۳
۲ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند واحد ۲.۸ ۳:۰۰ ۱ ۱ ۲۹۰ ۳۶۶
۳ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵ دنبال توام مثل همان طفل فقیری واحد ۲.۲ ۲:۱۸ ۱ ۱ ۲۲۱ ۳۲۲
۴ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵ از وقتی که عشقم شدی شور ۳.۷ ۳:۵۹ ۱ ۱ ۵۱۵ ۵۳۵