میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵

میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵ اگر می طراود ز لب ها علی مدح ۹.۲ ۹:۵۷ ۰ ۰ ۵۵۷ ۴۹۱
۲ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵ رو سیاه آمدم فقیر توام سرود ۶.۱ ۶:۳۰ ۰ ۰ ۱۷۴۸ ۸۹۹
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵ کرامتت بی حد و بی مرزه سرود ۶.۲ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۲۱۸۵ ۹۱۸