۱ دی ۱۳۹۵

۱ دی ۱۳۹۵

از کربلایی جواد مقدم، ۶ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ ۱ دی ۱۳۹۵ شب با مهتابش خوبه شور ۶.۷ ۷:۰۵ ۱ ۱ ۳۱۲۵ ۲۰۳۶
۲ ۱ دی ۱۳۹۵ ای که بر مستی رغبتم دادی واحد ۴.۹ ۵:۰۳ ۱ ۱ ۱۱۴۰ ۹۸۴
۳ ۱ دی ۱۳۹۵ هر دو عالم یک طرف یک موی زینب یک طرف شعرخوانی ۵.۶ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۷۷۲ ۵۹۸
۴ ۱ دی ۱۳۹۵ به تار مویی بند کارم مطمئنم پاره نمیشه شور ۱۰ ۱۰:۴۲ ۲ ۲ ۲۲۵۱ ۲۰۳۱