میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵

میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ لب نگار که باشد رطب حرام بود مدح ۹.۱ ۹:۴۳ ۱ ۱ ۱۷۹۸ ۹۷۵
۲ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ زمین و آسمونا شد گلبارون سرود ۴ ۴:۱۲ ۱ ۱ ۱۷۲۰ ۱۶۱۲
۳ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ ای دل شیدا اومده گل گلها سرود ۳.۶ ۳:۴۴ ۴ ۴ ۲۷۷۷ ۱۹۲۶