میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵

میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ به بهار گفتم ثمرت مبارک سرود ۵ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۶۴۸ ۶۸۹
۲ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ با نسیم کلمات عطر جنان می آید مدح ۱۴ ۱۵:۰۶ ۰ ۰ ۲۸۶ ۳۶۸
۳ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ پر می گیره دل من تا گنبد خضرا سرود ۹.۷ ۱۰:۲۵ ۰ ۰ ۲۹۹ ۷۵۳
۴ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ به سر هوای علی سرود ۴.۹ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۴۲۰ ۶۶۶