شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ نبض لبم کرب و بلا شور ۵.۶ ۵:۴۲ ۱ ۱ ۲۸۴۰ ۱۶۳۱
۲ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ الا ای شاه بی همتا تک ۳.۱ ۲:۵۷ ۱ ۱ ۲۱۰۵ ۱۴۰۵
۳ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ سلاطین همه نوکر غلامات همه ارباب شور ۶.۱ ۶:۱۶ ۱ ۱ ۲۸۲۰ ۲۰۲۲
۴ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ کربلا اکسیر مستی و جنونه شور ۵.۲ ۵:۱۲ ۲ ۲ ۱۸۳۱۱ ۵۸۷۱