شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۳ قطعه، ۱۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ تو زندگی فقط تو رو می خوام امام رضا شور ۵ ۵:۱۶ ۳ ۳ ۷۵۶۸ ۳۱۳۰
۲ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ دامن آلوده و بار گناه آورده ام واحد ۳.۸ ۴:۰۱ ۲ ۲ ۱۹۳۲ ۱۵۰۳
۳ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ روی قبرم بنویسید که نوکر بودم واحد ۲.۵ ۲:۳۵ ۲ ۲ ۲۴۸۱ ۱۶۴۷