شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ سلام ای آقای کرم زمینه ۱۲.۵ ۱۳:۳۰ ۲ ۲ ۴۵۶۴ ۲۶۲۸
۲ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله شور ۷.۶ ۸:۰۹ ۲ ۲ ۲۵۰۹ ۲۰۶۰
۳ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ امیر دلها رضا ای زاده مرتضی واحد ۸.۵ ۹:۰۳ ۲ ۲ ۱۲۴۷ ۱۱۹۹
۴ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ می میرم زیر دست و پا بمونه بدنت شور ۳.۹ ۴:۰۵ ۲ ۲ ۲۲۲۰ ۲۰۰۳