اربعین حسینی ۱۳۹۵

اربعین حسینی ۱۳۹۵

از کربلایی جواد مقدم، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۵ این چهل روزه که پریشونم زمینه ۵.۱ ۵:۲۲ ۱ ۱ ۲۹۶۱ ۱۵۰۹
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۵ آمده ام در برت خواهر زارت ببین زمینه ۵.۴ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۱۸۰۰ ۱۳۷۳
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۵ اگر چه پر از خواهشم شور ۵.۴ ۵:۴۳ ۱ ۱ ۲۵۰۱ ۲۳۱۳
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۵ یه اربعینه که از تو دورم واحد ۷.۳ ۷:۴۵ ۱ ۱ ۱۰۹۱ ۱۱۱۴
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۵ من از مشهد من از تبریز از شیراز و کرمانم شعرخوانی ۷.۸ ۸:۲۱ ۱ ۱ ۱۱۰۰ ۸۰۵
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۵ ما قدرت پرواز هم داریم واحد ۶.۲ ۶:۳۲ ۱ ۱ ۹۷۸ ۱۰۸۵
۷ اربعین حسینی ۱۳۹۵ گنبدت از دور تماشاییه شور ۴.۳ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۲۰۰۸ ۱۶۶۶
۸ اربعین حسینی ۱۳۹۵ صحرا به صحرا کو به کو شعرخوانی ۵.۵ ۵:۴۸ ۱ ۱ ۷۲۴ ۶۷۸