اربعین حسینی ۱۳۹۵

اربعین حسینی ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۵ این چهل روزه که پریشونم زمینه ۵.۱ ۵:۲۲ ۱ ۱ ۴۸۰۲ ۲۲۴۱
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۵ آمده ام در برت خواهر زارت ببین زمینه ۵.۴ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۴۱۳۲ ۲۲۰۶
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۵ اگر چه پر از خواهشم شور ۵.۴ ۵:۴۳ ۱ ۱ ۳۴۵۰ ۲۹۶۷
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۵ یه اربعینه که از تو دورم واحد ۷.۳ ۷:۴۵ ۱ ۱ ۳۵۶۴ ۲۰۰۲
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۵ من از مشهد من از تبریز از شیراز و کرمانم شعرخوانی ۷.۸ ۸:۲۱ ۱ ۱ ۲۱۴۸ ۱۲۳۱
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۵ ما قدرت پرواز هم داریم واحد ۶.۲ ۶:۳۲ ۱ ۱ ۱۷۶۸ ۱۶۲۹
۷ اربعین حسینی ۱۳۹۵ گنبدت از دور تماشاییه شور ۴.۳ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۳۲۹۸ ۲۳۳۸
۸ اربعین حسینی ۱۳۹۵ صحرا به صحرا کو به کو شعرخوانی ۵.۵ ۵:۴۸ ۲ ۲ ۱۷۴۳ ۱۱۲۱