اربعین حسینی ۱۳۹۵

اربعین حسینی ۱۳۹۵

از کربلایی جواد مقدم، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۵ این چهل روزه که پریشونم زمینه ۵.۱ ۵:۲۲ ۱ ۱ ۲۷۲۲ ۱۴۳۰
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۵ آمده ام در برت خواهر زارت ببین زمینه ۵.۴ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۱۵۶۸ ۱۲۷۱
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۵ اگر چه پر از خواهشم شور ۵.۴ ۵:۴۳ ۱ ۱ ۲۳۴۹ ۲۱۷۶
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۵ یه اربعینه که از تو دورم واحد ۷.۳ ۷:۴۵ ۱ ۱ ۱۰۰۲ ۱۰۲۹
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۵ من از مشهد من از تبریز از شیراز و کرمانم شعرخوانی ۷.۸ ۸:۲۱ ۱ ۱ ۹۴۳ ۷۴۱
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۵ ما قدرت پرواز هم داریم واحد ۶.۲ ۶:۳۲ ۱ ۱ ۸۹۶ ۱۰۱۴
۷ اربعین حسینی ۱۳۹۵ گنبدت از دور تماشاییه شور ۴.۳ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۱۸۷۳ ۱۵۴۸
۸ اربعین حسینی ۱۳۹۵ صحرا به صحرا کو به کو شعرخوانی ۵.۵ ۵:۴۸ ۱ ۱ ۶۵۳ ۶۲۰