اربعین حسینی ۱۳۹۵

اربعین حسینی ۱۳۹۵

از کربلایی جواد مقدم، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۵ این چهل روزه که پریشونم زمینه ۵.۱ ۵:۲۲ ۱ ۱ ۳۰۵۸ ۱۵۸۷
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۵ آمده ام در برت خواهر زارت ببین زمینه ۵.۴ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۱۸۶۳ ۱۴۴۲
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۵ اگر چه پر از خواهشم شور ۵.۴ ۵:۴۳ ۱ ۱ ۲۷۰۸ ۲۴۳۴
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۵ یه اربعینه که از تو دورم واحد ۷.۳ ۷:۴۵ ۱ ۱ ۱۱۴۵ ۱۱۸۵
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۵ من از مشهد من از تبریز از شیراز و کرمانم شعرخوانی ۷.۸ ۸:۲۱ ۱ ۱ ۱۱۶۴ ۸۵۷
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۵ ما قدرت پرواز هم داریم واحد ۶.۲ ۶:۳۲ ۱ ۱ ۱۰۸۳ ۱۱۶۲
۷ اربعین حسینی ۱۳۹۵ گنبدت از دور تماشاییه شور ۴.۳ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۲۱۶۱ ۱۷۶۰
۸ اربعین حسینی ۱۳۹۵ صحرا به صحرا کو به کو شعرخوانی ۵.۵ ۵:۴۸ ۱ ۱ ۷۷۶ ۷۳۱