شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ بقیع تاریک و دلگیره زمینه ۸.۶ ۹:۰۸ ۰ ۰ ۳۱۲۷ ۲۳۸۹
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ حسین میگه هر کی دلش غم داره شور ۳ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۲۶۲۲ ۲۶۰۰
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ ضربان دلم با هر تپشش داره اسمت رو آقا جار می زنه شور ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۱۹۱۶ ۱۹۷۴
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ عمریه آقا تو روضه ها از شما می خونم واحد ۶.۳ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۲۳۳۱ ۱۹۳۹
۵ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است شعرخوانی ۴.۷ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۹۲۳ ۹۲۰