شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ باز امسال هم به لطف خدا قسمتم شد روضه ۹.۶ ۱۰:۱۵ ۰ ۰ ۸۴۸ ۳۶۴
۲ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ ای که تویی جان ما زمینه ۵.۳ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۶۵۱ ۵۳۸
۳ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ آهوی سرگردونتم و آزادم شور ۵ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۹۶۵ ۸۳۲
۴ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ همین که کربلاتو دیدم من شور ۶.۴ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۱۶۱ ۹۵۲