شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ باز امسال هم به لطف خدا قسمتم شد روضه ۹.۶ ۱۰:۱۵ ۰ ۰ ۱۰۵۶ ۵۱۷
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ ای که تویی جان ما زمینه ۵.۳ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۷۹۰ ۷۰۵
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ آهوی سرگردونتم و آزادم شور ۵ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۱۲۱۲ ۱۰۱۷
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ همین که کربلاتو دیدم من شور ۶.۴ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۴۹۵ ۱۱۲۳