شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ باز امسال هم به لطف خدا قسمتم شد روضه ۹.۶ ۱۰:۱۵ ۰ ۰ ۶۹۷ ۲۹۴
۲ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ ای که تویی جان ما زمینه ۵.۳ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۵۶۴ ۴۷۶
۳ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ آهوی سرگردونتم و آزادم شور ۵ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۸۶۴ ۷۵۰
۴ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ همین که کربلاتو دیدم من شور ۶.۴ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۹۴۰ ۸۳۲