روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵

روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۸ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ دارم می بینم کوچه ها رو زمینه ۷.۲ ۶:۵۲ ۱ ۱ ۱۸۹۸ ۱۰۹۰
۲ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ دیگر از پیش تو ای دلبر رعنا نروم واحد ۴.۹ ۴:۴۲ ۱ ۱ ۶۲۴ ۷۰۲
۳ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ کشته سم جفا شد خاتم پیغمبران واحد ۳.۲ ۳:۰۸ ۱ ۱ ۳۲۶ ۶۱۶
۴ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ ندارد گنبد و گلدسته ای اما چراغانیست واحد ۲.۸ ۲:۳۵ ۱ ۱ ۵۱۷ ۶۷۱
۵ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ آیا شده بال و پرت آتش بگیرد واحد ۳.۷ ۳:۳۲ ۱ ۱ ۴۰۱ ۶۰۹
۶ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ گریه کنم برا غم برادر واحد ۴.۶ ۴:۱۸ ۱ ۱ ۵۷۷ ۶۴۳
۷ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ مایه ننگ توام آبروی دنیای منی شور ۳.۸ ۳:۲۱ ۱ ۱ ۱۴۷۴ ۱۱۶۳
۸ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ دل خواهرم خونه ای وای شور ۴.۸ ۴:۳۰ ۱ ۱ ۹۶۱ ۹۳۸