روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵

روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۸ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ دارم می بینم کوچه ها رو زمینه ۷.۲ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۱۷۱۳ ۹۱۹
۲ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ دیگر از پیش تو ای دلبر رعنا نروم واحد ۴.۹ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۵۵۳ ۵۸۴
۳ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ کشته سم جفا شد خاتم پیغمبران واحد ۳.۲ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۲۸۸ ۴۹۵
۴ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ ندارد گنبد و گلدسته ای اما چراغانیست واحد ۲.۸ ۲:۳۵ ۱ ۱ ۴۶۴ ۵۴۹
۵ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ آیا شده بال و پرت آتش بگیرد واحد ۳.۷ ۳:۳۲ ۱ ۱ ۳۶۴ ۴۸۲
۶ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ گریه کنم برا غم برادر و واحد ۴.۶ ۴:۱۸ ۱ ۱ ۳۷۹ ۵۰۰
۷ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ مایه ننگ توام آبروی دنیای منی شور ۳.۸ ۳:۲۱ ۱ ۱ ۱۳۴۳ ۹۴۹
۸ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ دل خواهرم خونه ای وای شور ۴.۸ ۴:۳۰ ۱ ۱ ۸۱۶ ۷۹۳