روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵

روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۸ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ دارم می بینم کوچه ها رو زمینه ۷.۲ ۶:۵۲ ۱ ۱ ۲۲۸۱ ۱۲۹۱
۲ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ دیگر از پیش تو ای دلبر رعنا نروم واحد ۴.۹ ۴:۴۲ ۱ ۱ ۷۲۰ ۸۴۳
۳ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ کشته سم جفا شد خاتم پیغمبران واحد ۳.۲ ۳:۰۸ ۱ ۱ ۶۵۰ ۷۹۳
۴ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ ندارد گنبد و گلدسته ای اما چراغانیست واحد ۲.۸ ۲:۳۵ ۱ ۱ ۶۵۷ ۸۲۷
۵ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ آیا شده بال و پرت آتش بگیرد واحد ۳.۷ ۳:۳۲ ۱ ۱ ۵۱۷ ۷۴۷
۶ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ گریه کنم برا غم برادر واحد ۴.۶ ۴:۱۸ ۱ ۱ ۷۷۲ ۷۷۱
۷ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ مایه ننگ توام آبروی دنیای منی شور ۳.۸ ۳:۲۱ ۱ ۱ ۱۶۱۰ ۱۳۴۴
۸ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۵ دل خواهرم خونه ای وای شور ۴.۸ ۴:۳۰ ۱ ۱ ۱۱۲۴ ۱۰۸۵