شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵

شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵ خوش اومدید آی زائرا از سفر کرب و بلا زمینه ۵.۷ ۵:۵۸ ۲ ۲ ۵۱۰۸ ۳۱۱۷
۲ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵ بازم بیا و مهربونی کن شور ۵.۲ ۵:۳۰ ۲ ۲ ۳۳۳۹ ۳۴۴۷
۳ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵ چشای بارونی ارزش داره واحد ۵.۴ ۵:۳۸ ۲ ۲ ۱۷۵۱ ۱۶۱۰
۴ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵ رفقا قدر ارباب بدونید واحد ۳.۷ ۳:۴۷ ۲ ۲ ۱۰۰۰ ۱۲۹۶
۵ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۵ خاطره های کربلا یادم نرفته شور ۷.۳ ۷:۴۵ ۲ ۲ ۵۵۷۱ ۳۶۱۷