اربعین حسینی ۱۳۹۵

اربعین حسینی ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۵ زندگی بعد تو عذابه روضه ۸.۱ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۲۱۴۵ ۱۰۶۶
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۵ سلام آقا سلام تو راه کربلام زمینه ۶.۴ ۶:۴۴ ۱ ۱ ۲۶۴۸ ۱۵۸۶
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۵ ای مزارت کعبه جان یا حبیبی یا حسین واحد ۴.۳ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۱۶۴۳ ۱۱۰۸
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۵ کعبه اهل ولایی خوش به حالت کربلا واحد ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۲۵۸ ۹۲۶
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۵ دوباره عهد می بندند پیروان راه زینب واحد ۳.۳ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۸۲۹ ۸۵۵