اربعین حسینی ۱۳۹۵

اربعین حسینی ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۵ زندگی بعد تو عذابه روضه ۸.۱ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۱۲۶۳ ۶۲۹
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۵ سلام آقا سلام تو راه کربلام زمینه ۶.۴ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۱۱۴۵ ۸۹۲
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۵ ای حریمت رشک رضوان یا حبیبی یا حسین واحد ۴.۳ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۶۵۴ ۶۱۶
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۵ کعبه اهل ولایی خوش به حالت کربلا واحد ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۵۹۳ ۵۳۴
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۵ دوباره عهد می بندند پیروان راه زینب واحد ۳.۳ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۶۵۱ ۵۵۷