اربعین حسینی ۱۳۹۵

اربعین حسینی ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۵ زندگی بعد تو عذابه روضه ۸.۱ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۱۳۶۳ ۷۱۸
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۵ سلام آقا سلام تو راه کربلام زمینه ۶.۴ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۱۳۴۴ ۱۰۲۹
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۵ ای حریمت رشک رضوان یا حبیبی یا حسین واحد ۴.۳ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۷۰۲ ۷۰۸
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۵ کعبه اهل ولایی خوش به حالت کربلا واحد ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۶۶۴ ۶۳۴
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۵ دوباره عهد می بندند پیروان راه زینب واحد ۳.۳ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۶۸۲ ۶۳۸