اربعین حسینی ۱۳۹۵

اربعین حسینی ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۵ زندگی بعد تو عذابه روضه ۸.۱ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۲۱۸۷ ۱۱۳۸
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۵ سلام آقا سلام تو راه کربلام زمینه ۶.۴ ۶:۴۴ ۱ ۱ ۲۸۱۹ ۱۷۱۱
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۵ ای مزارت کعبه جان یا حبیبی یا حسین واحد ۴.۳ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۱۶۴۹ ۱۱۷۲
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۵ کعبه اهل ولایی خوش به حالت کربلا واحد ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۲۷۷ ۹۷۷
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۵ دوباره عهد می بندند پیروان راه زینب واحد ۳.۳ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۸۴۵ ۹۲۴