اربعین حسینی ۱۳۹۵

اربعین حسینی ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۵ تا می بینم یه زائری راهی کربلا میشه زمینه ۴.۵ ۴:۴۸ ۰ ۰ ۴۷۷۱ ۲۴۲۵
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۵ خیلی دوست دارم آخه تو آقایی شور ۴.۶ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۲۲۰۲ ۲۰۶۴
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۵ تو نفسی دلیل خواهش منی شور ۳.۱ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۱۳۹۲ ۱۷۷۸
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۵ باز منو یه اربعین جا مونده باز یه رو سیاه واحد ۷.۵ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۱۶۹۲ ۱۴۹۲
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۵ مرهم زخم تو شده اشک چشای سینه زنات شور ۵.۳ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۱۲۶۰ ۱۷۳۵
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۵ بارش بارون ببین چشای گریون ببین شور ۳.۷ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۲۳۸۴ ۲۱۶۷