اربعین حسینی ۱۳۹۵

اربعین حسینی ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۵ تا می بینم یه زائری راهی کربلا میشه زمینه ۴.۵ ۴:۴۸ ۰ ۰ ۲۲۸۷ ۱۲۷۳
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۵ خیلی دوست دارم آخه تو آقایی شور ۴.۶ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۱۵۴۸ ۱۳۲۱
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۵ تو نفسی دلیل خواهش منی شور ۳.۱ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۹۴۷ ۱۰۴۰
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۵ باز منو یه اربعین جا مونده باز یه رو سیاه واحد ۷.۵ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۸۳۲ ۷۳۵
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۵ مرهم زخم تو شده اشک چشای سینه زنات شور ۵.۳ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۹۸۶ ۱۰۸۶
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۵ بارش بارون ببین چشای گریون ببین شور ۳.۷ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۱۳۵۲ ۱۳۳۵