اربعین حسینی ۱۳۹۵

اربعین حسینی ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۵ تا می بینم یه زائری راهی کربلا میشه زمینه ۴.۵ ۴:۴۸ ۰ ۰ ۳۲۴۶ ۱۸۰۳
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۵ خیلی دوست دارم آخه تو آقایی شور ۴.۶ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۱۹۸۰ ۱۷۹۸
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۵ تو نفسی دلیل خواهش منی شور ۳.۱ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۱۱۹۰ ۱۴۸۱
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۵ باز منو یه اربعین جا مونده باز یه رو سیاه واحد ۷.۵ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۱۱۳۳ ۱۱۴۲
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۵ مرهم زخم تو شده اشک چشای سینه زنات شور ۵.۳ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۱۱۶۲ ۱۴۷۸
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۵ بارش بارون ببین چشای گریون ببین شور ۳.۷ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۱۸۰۶ ۱۸۲۳