۲۲ آبان ۱۳۹۵

۲۲ آبان ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ حرم پاداش نوکریم زمینه ۱۵.۴ ۱۶:۴۰ ۴ ۴ ۱۸۹۶۹ ۷۱۹۵
۲ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ تو جاده پر از مردمه واحد ۷.۸ ۸:۲۳ ۳ ۳ ۳۲۸۴ ۲۳۱۳
۳ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ اگه بی راهه رفتم این مدت شور ۳.۷ ۳:۵۶ ۳ ۳ ۳۹۸۳ ۳۵۰۹
۴ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ کشتن تو رو میون صحرا تشنه شور ۵.۴ ۵:۴۳ ۲ ۲ ۳۱۱۴ ۲۷۶۶