شب ۷ صفر ۱۳۹۵

شب ۷ صفر ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ دیگه آخر کاره ای وای زمینه ۹.۶ ۱۰:۲۰ ۰ ۰ ۳۰۴۲ ۲۰۴۴
۲ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ از بار داغش پشت پیغمبر شکسته واحد ۵.۵ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۱۰۹۲ ۹۰۰
۳ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ آیا شده بال و پرت آتش بگیرد واحد ۲.۷ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۹۱۰ ۸۴۷
۴ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ میرم مدینه قبر خاکیو می بینم شور ۴.۹ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۱۸۲۰ ۱۸۸۴
۵ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ از وقتی که عشقم شدی شور ۳.۹ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۱۸۷۹ ۱۷۰۷
۶ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ مایه ننگ توام آبروی دنیای منی شور ۳.۹ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۱۷۶۷ ۱۴۷۱