شب ۷ صفر ۱۳۹۵

شب ۷ صفر ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ دیگه آخر کاره ای وای زمینه ۹.۶ ۱۰:۲۰ ۰ ۰ ۳۰۸۷ ۲۰۹۲
۲ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ از بار داغش پشت پیغمبر شکسته واحد ۵.۵ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۱۱۰۲ ۹۲۷
۳ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ آیا شده بال و پرت آتش بگیرد واحد ۲.۷ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۹۱۴ ۸۷۷
۴ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ میرم مدینه قبر خاکیو می بینم شور ۴.۹ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۱۸۲۸ ۱۹۲۳
۵ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ از وقتی که عشقم شدی شور ۳.۹ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۱۹۷۴ ۱۷۸۲
۶ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ مایه ننگ توام آبروی دنیای منی شور ۳.۹ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۱۸۰۰ ۱۵۲۹