شب ۷ صفر ۱۳۹۵

شب ۷ صفر ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ دیگه آخر کاره ای وای زمینه ۹.۶ ۱۰:۲۰ ۱ ۱ ۳۵۴۸ ۲۶۲۲
۲ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ از بار داغش پشت پیغمبر شکسته واحد ۵.۵ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۱۲۳۰ ۱۲۸۴
۳ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ آیا شده بال و پرت آتش بگیرد واحد ۲.۷ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۱۱۵۵ ۱۲۶۳
۴ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ میرم مدینه قبر خاکیو می بینم شور ۴.۹ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۲۱۷۶ ۲۳۷۸
۵ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ از وقتی که عشقم شدی شور ۳.۹ ۴:۰۷ ۱ ۱ ۲۵۷۳ ۲۲۴۷
۶ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ مایه ننگ توام آبروی دنیای منی شور ۳.۹ ۴:۰۷ ۱ ۱ ۲۶۴۱ ۲۰۶۱