شب ۷ صفر ۱۳۹۵

شب ۷ صفر ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ ای سلام حسین حسن زمینه ۷.۷ ۸:۰۷ ۱ ۱ ۶۹۱۶ ۳۶۴۷
۲ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ چونانکه خالق احد ذوالمنن یکی است واحد ۲.۷ ۲:۳۷ ۱ ۱ ۲۰۷۱ ۱۶۱۵
۳ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ قرآن روی سینه زهرا و حیدری واحد ۲.۸ ۲:۵۷ ۱ ۱ ۲۲۰۸ ۱۹۹۰
۴ شب ۷ صفر ۱۳۹۵ ای یار ای یار عباس یابن الکرار شور ۶.۲ ۶:۳۱ ۱ ۱ ۳۵۸۱ ۳۳۴۵