شب ۵ صفر ۱۳۹۵

شب ۵ صفر ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ دلم تنگه روزایی با تو مدینه بودم شبا زمینه ۴.۹ ۵:۱۰ ۱ ۱ ۲۳۴۲ ۱۰۶۶
۲ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ باز چشمام شده گریون غمت شور ۴.۳ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۱۸۳۹ ۱۴۴۲
۳ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ از سفر اومده مسافر من واحد ۶.۲ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۱۰۷۱ ۸۶۲
۴ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ نوکرم شاه پناهم بده واحد ۲.۸ ۲:۵۰ ۱ ۱ ۱۱۴۳ ۹۲۱
۵ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ فهمیدم از روزای سخت دنیا شور ۴.۲ ۴:۲۵ ۱ ۱ ۱۵۶۷ ۱۳۵۶