شب ۵ صفر ۱۳۹۵

شب ۵ صفر ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ دلم تنگه روزایی با تو مدینه بودم شبا زمینه ۴.۹ ۵:۱۰ ۱ ۱ ۲۳۶۸ ۱۱۶۰
۲ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ باز چشمام شده گریون غمت شور ۴.۳ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۱۸۷۲ ۱۵۴۶
۳ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ از سفر اومده مسافر من واحد ۶.۲ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۱۰۸۷ ۹۶۲
۴ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ نوکرم شاه پناهم بده واحد ۲.۸ ۲:۵۰ ۱ ۱ ۱۱۹۷ ۱۰۲۰
۵ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ فهمیدم از روزای سخت دنیا شور ۴.۲ ۴:۲۵ ۱ ۱ ۱۶۰۱ ۱۴۵۶