شب عاشورا ۱۳۹۵

شب عاشورا ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۵ حسین من کجا میری بدون خواهر زمینه ۵.۵ ۵:۴۷ ۱ ۱ ۱۳۳۶ ۸۱۱
۲ شب عاشورا ۱۳۹۵ با گریه خیمه گاه می بینم واحد ۹.۶ ۱۰:۲۰ ۱ ۱ ۶۰۹ ۵۵۹
۳ شب عاشورا ۱۳۹۵ وای مظلوم ای حسین ای پناه حرم شور ۶.۳ ۶:۴۵ ۱ ۱ ۱۰۱۰ ۱۱۰۲