شب عاشورا ۱۳۹۵

شب عاشورا ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۵ حسین من کجا میری بدون خواهر زمینه ۵.۵ ۵:۴۷ ۱ ۱ ۱۱۰۳ ۶۴۵
۲ شب عاشورا ۱۳۹۵ با گریه خیمه گاه می بینم واحد ۹.۶ ۱۰:۲۰ ۱ ۱ ۵۲۳ ۴۶۰
۳ شب عاشورا ۱۳۹۵ وای مظلوم ای حسین ای پناه حرم شور ۶.۳ ۶:۴۵ ۱ ۱ ۸۶۷ ۸۹۵