شب ۶ صفر ۱۳۹۵

شب ۶ صفر ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ کوثر اشک من از ساغر و پیمانه توست روضه ۱۸.۸ ۲۰:۱۶ ۱ ۱ ۲۳۵۳ ۸۳۶
۲ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ دامن آلوده و بار گناه آورده ام زمینه ۵.۲ ۵:۲۲ ۱ ۱ ۲۴۱۹ ۲۴۳۴
۳ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ بر همه سلطانم اما تک و تنهایم زمینه ۶.۳ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۲۳۱۵ ۲۳۶۱
۴ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ کار همه تو مهر و وفا بود رضاجان واحد ۲.۷ ۲:۳۸ ۱ ۱ ۱۰۲۴ ۱۲۸۱
۵ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ ای امام مهربانم یا رضا واحد ۳.۸ ۴:۰۴ ۱ ۱ ۱۰۸۲ ۱۲۷۷
۶ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ سنگ تو رو به سینه می زنم یا امام حسین شور ۳.۱ ۳:۰۳ ۱ ۱ ۲۲۹۴ ۱۶۴۴