شب ۶ صفر ۱۳۹۵

شب ۶ صفر ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ کوثر اشک من از ساغر و پیمانه توست روضه ۱۸.۸ ۲۰:۱۶ ۱ ۱ ۲۹۷۳ ۱۱۵۷
۲ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ دامن آلوده و بار گناه آورده ام زمینه ۵.۲ ۵:۲۲ ۲ ۲ ۸۰۹۲ ۴۱۸۴
۳ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ بر همه سلطانم اما تک و تنهایم زمینه ۶.۳ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۴۸۵۰ ۳۲۸۱
۴ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ کار همه تو مهر و وفا بود رضاجان واحد ۲.۷ ۲:۳۸ ۱ ۱ ۱۵۳۰ ۱۶۸۱
۵ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ ای امام مهربانم یا رضا واحد ۳.۸ ۴:۰۴ ۱ ۱ ۲۶۰۲ ۱۹۵۷
۶ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ سنگ تو رو به سینه می زنم یا امام حسین شور ۳.۱ ۳:۰۳ ۱ ۱ ۲۶۵۶ ۲۰۴۲