شب ۶ صفر ۱۳۹۵

شب ۶ صفر ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ کوثر اشک من از ساغر و پیمانه توست روضه ۱۸.۸ ۲۰:۱۶ ۱ ۱ ۳۰۹۰ ۱۲۴۳
۲ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ دامن آلوده و بار گناه آورده ام زمینه ۵.۲ ۵:۲۲ ۲ ۲ ۱۰۲۵۷ ۴۷۹۲
۳ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ بر همه سلطانم اما تک و تنهایم زمینه ۶.۳ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۵۲۳۵ ۳۴۹۲
۴ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ کار همه تو مهر و وفا بود رضاجان واحد ۲.۷ ۲:۳۸ ۱ ۱ ۱۵۸۹ ۱۸۱۰
۵ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ ای امام مهربانم یا رضا واحد ۳.۸ ۴:۰۴ ۱ ۱ ۲۷۸۷ ۲۱۱۰
۶ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ سنگ تو رو به سینه می زنم یا امام حسین شور ۳.۱ ۳:۰۳ ۱ ۱ ۲۶۹۸ ۲۱۴۲