شب ۶ صفر ۱۳۹۵

شب ۶ صفر ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ همیشه روی لبم ذکر یا اباالفضل است مناجات ۳.۵ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۲۹۹۶ ۱۱۱۰
۲ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است روضه ۶.۶ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۱۲۵۴ ۱۱۲۹
۳ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ آب به لب های تو رو زده زمینه ۴.۶ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۲۳۱۸ ۲۰۷۴
۴ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ عمود خیمه حرم برادرم عباس زمینه ۵.۶ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۳۰۶۶ ۲۶۶۲
۵ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ اگر که غم برای توست غم بدرد می خورد واحد ۲.۸ ۲:۵۸ ۰ ۰ ۱۷۰۵ ۱۵۸۹