شب ۶ صفر ۱۳۹۵

شب ۶ صفر ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ مه کاسه به گیر حسن رویت مناجات ۶.۲ ۶:۳۸ ۰ ۰ ۲۲۹۶ ۷۰۶
۲ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است روضه ۶.۶ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۸۶۰ ۷۳۸
۳ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ آب به لب های تو رو زده زمینه ۴.۶ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۱۷۸۲ ۱۶۶۸
۴ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ عمود خیمه حرم برادرم عباس زمینه ۵.۶ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۲۳۵۸ ۲۰۳۹
۵ شب ۶ صفر ۱۳۹۵ اگر که غم برای توست غم بدرد می خورد واحد ۲.۸ ۲:۵۸ ۰ ۰ ۱۴۴۴ ۱۳۰۰