شب ۵ صفر ۱۳۹۵

شب ۵ صفر ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۴۹ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ لیلی ای دختر سه ساله من روضه ۲۱.۸ ۲۳:۳۱ ۱ ۱ ۳۴۴۶ ۱۷۴۹
۲ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ با کلام به لشکر زدن عمه هام زمینه ۸.۳ ۸:۴۸ ۲ ۲ ۴۵۳۰ ۳۸۸۳
۳ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ اگر ز حال دل من دلت خبر دارد واحد ۴.۵ ۴:۳۷ ۱ ۱ ۲۰۹۳ ۲۰۹۶
۴ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ یوسفی را که خدا مشتریش بوده و بس واحد ۳.۵ ۳:۳۰ ۱ ۱ ۱۸۲۴ ۱۸۱۳