شب ۵ صفر ۱۳۹۵

شب ۵ صفر ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۸ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ تو وقتی اومدی گفتم که تقصیر دل من بود روضه ۸ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۲۷۰۷ ۹۷۸
۲ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ چنان از باده غم کرده پر گردون سبویم را روضه ۳.۲ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۶۴۴ ۷۷۶
۳ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ بده ای باد صبا از بابام خبری زمینه ۲.۲ ۲:۱۴ ۰ ۰ ۲۷۰۲ ۲۱۴۱
۴ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ چه خبره بازار شام شور ۱.۸ ۱:۴۸ ۰ ۰ ۱۷۶۷ ۱۷۸۲
۵ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ به تو دل سپردنم عاقبت به خیریه شور ۵.۷ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۳۱۵۳ ۲۹۱۸
۶ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ یه دنیا را تصور کن که بوی یاسمن میده شور ۵.۲ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۳۵۷۶ ۲۶۲۶