شب ۵ صفر ۱۳۹۵

شب ۵ صفر ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۸ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ تو وقتی اومدی گفتم که تقصیر دل من بود روضه ۸ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۲۴۸۸ ۸۸۲
۲ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ چنان از باده غم کرده پر گردون سبویم را روضه ۳.۲ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۶۰۰ ۷۰۲
۳ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ بده ای باد صبا از بابام خبری زمینه ۲.۲ ۲:۱۴ ۰ ۰ ۲۱۱۳ ۱۹۲۵
۴ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ چه خبره بازار شام شور ۱.۸ ۱:۴۸ ۰ ۰ ۱۶۹۴ ۱۶۷۴
۵ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ به تو دل سپردنم عاقبت به خیریه شور ۵.۷ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۲۵۵۵ ۲۶۶۴
۶ شب ۵ صفر ۱۳۹۵ یه دنیا را تصور کن که بوی یاسمن میده شور ۵.۲ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۲۷۲۱ ۲۳۲۴