۱۴ آبان ۱۳۹۵

۱۴ آبان ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۷ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ ۱۴ آبان ۱۳۹۵ آخر کمی بخواب چرا گریه می کنی روضه ۲.۵ ۲:۳۹ ۰ ۰ ۱۴۲۲ ۷۰۲
۲ ۱۴ آبان ۱۳۹۵ از ساربون بدم میاد روضه ۱۰.۶ ۱۱:۳۲ ۰ ۰ ۱۲۵۷ ۹۴۳
۳ ۱۴ آبان ۱۳۹۵ تو وقتی اومدی گفتم که تقصیر دل من بود زمینه ۵.۹ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۹۶۰ ۱۰۰۳
۴ ۱۴ آبان ۱۳۹۵ دیروز گفته بودم تنش کفن ندارد واحد ۳.۱ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۵۱۵ ۸۶۳
۵ ۱۴ آبان ۱۳۹۵ هر روضه ای برای همه جانگذاز نیست واحد ۲.۴ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۴۴۱ ۸۵۸
۶ ۱۴ آبان ۱۳۹۵ در دلم شعله غم می کشی شور ۲.۳ ۲:۲۴ ۰ ۰ ۱۲۶۳ ۱۳۱۸
۷ ۱۴ آبان ۱۳۹۵ مگه میشه تو حرم نشست و گریه نکرد شور ۳.۲ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۱۶۴۲ ۱۳۹۸