شب ۳ صفر ۱۳۹۵

شب ۳ صفر ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ تفسیر عشق درس الفبای کربلاست مناجات ۷.۴ ۷:۵۲ ۰ ۰ ۲۵۲۰ ۸۵۳
۲ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ خنده بر پاره گریبانیمان می کردند روضه ۷.۳ ۷:۵۱ ۰ ۰ ۸۹۶ ۸۵۲
۳ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ یه خواهر یه معشوق دو تا کربلایی زمینه ۸ ۸:۳۵ ۰ ۰ ۲۷۷۳ ۴۴۴۲
۴ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ ز بستان می گذشتم بلبلی را در نوا دیدم واحد ۴.۱ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۱۲۶۸ ۱۳۴۵
۵ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ آقا خیالت از سرم زیاده واحد ۴.۵ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۲۰۱۸ ۳۴۵۹
۶ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ اگر که غم برای توست غم بدرد می خورد واحد ۲.۷ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۱۲۷۴ ۲۱۸۴
۷ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ نمی خوام به نوکریت فقط عادت بکنم شور ۵.۶ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۳۶۹۸ ۳۶۲۱
۸ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ یه ساله بی محرم فکر کردی مناجات ۶.۱ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۹۹۱ ۹۲۰