شب ۳ صفر ۱۳۹۵

شب ۳ صفر ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ تفسیر عشق درس الفبای کربلاست مناجات ۷.۴ ۷:۵۲ ۰ ۰ ۲۳۸۰ ۷۶۳
۲ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ خنده بر پاره گریبانیمان می کردند روضه ۷.۳ ۷:۵۱ ۰ ۰ ۸۴۸ ۷۵۱
۳ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ یه خواهر یه معشوق دو تا کربلایی زمینه ۸ ۸:۳۵ ۰ ۰ ۲۶۷۱ ۴۳۱۶
۴ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ ز بستان می گذشتم بلبلی را در نوا دیدم واحد ۴.۱ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۱۲۱۶ ۱۲۴۵
۵ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ آقا خیالت از سرم زیاده واحد ۴.۵ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۷۷۳ ۳۳۰۴
۶ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ اگر که غم برای توست غم بدرد می خورد واحد ۲.۷ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۱۱۷۶ ۲۰۷۴
۷ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ نمی خوام به نوکریت فقط عادت بکنم شور ۵.۶ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۳۳۲۹ ۳۴۰۷
۸ شب ۳ صفر ۱۳۹۵ یه ساله بی محرم فکر کردی مناجات ۶.۱ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۹۳۴ ۸۳۸