۸ آبان ۱۳۹۵

۸ آبان ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ ۸ آبان ۱۳۹۵ یا خالق کل غم زمینه ۷.۸ ۸:۲۵ ۳ ۳ ۹۷۶۰ ۴۵۴۲
۲ ۸ آبان ۱۳۹۵ کجایی رفتی ای یار و غمخوارم واحد ۶ ۶:۲۷ ۳ ۳ ۳۲۸۵ ۲۸۰۶
۳ ۸ آبان ۱۳۹۵ تو مظهر شکوه و عزتی واحد ۳.۷ ۳:۵۷ ۳ ۳ ۲۴۱۵ ۱۹۶۴
۴ ۸ آبان ۱۳۹۵ شادی جهان هیچ است عشق است همین غم را واحد ۳.۱ ۳:۱۹ ۳ ۳ ۱۴۵۳ ۱۷۵۸