۸ آبان ۱۳۹۵

۸ آبان ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ۸ آبان ۱۳۹۵ یا خالق کل غم زمینه ۷.۸ ۸:۲۵ ۲ ۲ ۶۲۸۷ ۳۱۴۷
۲ ۸ آبان ۱۳۹۵ سخته آقا به والله شش گوشتو ندیدن شور ۳.۹ ۴:۱۱ ۲ ۲ ۲۷۹۷ ۲۲۴۶
۳ ۸ آبان ۱۳۹۵ کجایی رفتی ای یار و غمخوارم واحد ۶ ۶:۲۷ ۲ ۲ ۱۷۷۸ ۱۵۱۴
۴ ۸ آبان ۱۳۹۵ تو مظهر شکوه و عزتی واحد ۳.۷ ۳:۵۷ ۲ ۲ ۱۱۲۶ ۱۳۳۸
۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ شادی جهان هیچ است عشق است همین غم را واحد ۳.۱ ۳:۱۹ ۲ ۲ ۱۳۲۷ ۱۳۲۶
۶ ۸ آبان ۱۳۹۵ باز منو بارون چشام حسین روضه ۴.۴ ۴:۴۱ ۲ ۲ ۱۳۵۷ ۱۰۸۰
۷ ۸ آبان ۱۳۹۵ یکی مثل من قطره یکی مثل تو دریا شور ۳.۶ ۳:۴۸ ۲ ۲ ۲۳۷۵ ۲۰۰۲