۲۸ مهر ۱۳۹۵

۲۸ مهر ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ قلبم پر حسرت دلم از غصه لبالب زمینه ۵.۶ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۵۰۸۷ ۲۷۹۰
۲ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ به تو توسل کردم به تو ارادت دارم شور ۵.۶ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۳۳۲۷ ۲۵۲۲
۳ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ خوب گوش کن دارم در می زنم باز واحد ۴.۸ ۴:۵۹ ۱ ۱ ۱۸۹۱ ۱۸۴۷
۴ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ وقت نوشتن است و دلم دفتری شود شعرخوانی ۵.۵ ۵:۴۶ ۱ ۱ ۱۲۱۹ ۱۲۱۵
۵ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ کربلای توئه قبلگاه منه شور ۴.۹ ۵:۰۴ ۱ ۱ ۲۷۸۳ ۲۶۸۳