شام غریبان ۱۳۹۵

شام غریبان ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۵ سر سفره غمت نشستم زمینه ۳.۶ ۳:۴۵ ۳ ۳ ۴۸۰۴ ۲۴۸۹
۲ شام غریبان ۱۳۹۵ ناجی پل صراتم من عاشق کربلاتم شور ۴.۱ ۴:۲۳ ۳ ۳ ۳۲۶۰ ۲۶۷۸
۳ شام غریبان ۱۳۹۵ طبیب و درد و درمانم حسین است واحد ۳.۶ ۳:۴۷ ۳ ۳ ۲۴۴۰ ۲۲۰۹
۴ شام غریبان ۱۳۹۵ حسین مظلوم شور ۴.۷ ۴:۵۹ ۳ ۳ ۵۱۳۱ ۳۷۶۲