شام غریبان ۱۳۹۵

شام غریبان ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۵ سر سفره غمت نشستم زمینه ۳.۶ ۳:۴۵ ۳ ۳ ۴۸۸۸ ۲۶۵۵
۲ شام غریبان ۱۳۹۵ ناجی پل صراتم من عاشق کربلاتم شور ۴.۱ ۴:۲۳ ۳ ۳ ۳۲۸۷ ۲۸۲۰
۳ شام غریبان ۱۳۹۵ طبیب و درد و درمانم حسین است واحد ۳.۶ ۳:۴۷ ۳ ۳ ۲۵۰۰ ۲۳۵۸
۴ شام غریبان ۱۳۹۵ حسین مظلوم شور ۴.۷ ۴:۵۹ ۳ ۳ ۶۲۸۱ ۴۱۵۵