شام غریبان ۱۳۹۵

شام غریبان ۱۳۹۵

از کربلایی جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۵ سر سفره غمت نشستم زمینه ۳.۶ ۳:۴۵ ۳ ۳ ۴۲۵۴ ۲۱۰۶
۲ شام غریبان ۱۳۹۵ ناجی پل صراتم شور ۴.۱ ۴:۲۳ ۳ ۳ ۲۹۳۱ ۲۳۱۷
۳ شام غریبان ۱۳۹۵ طبیب و درد و درمانم حسین است واحد ۳.۶ ۳:۴۷ ۳ ۳ ۲۱۴۵ ۱۸۱۰
۴ شام غریبان ۱۳۹۵ حسین مظلوم شور ۴.۷ ۴:۵۹ ۳ ۳ ۳۴۸۱ ۳۰۳۶