شام غریبان ۱۳۹۵

شام غریبان ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۵ برا خداحافظی اومدم داداش واویلا زمینه ۸.۶ ۹:۱۷ ۱ ۱ ۳۲۵۴ ۲۵۴۰
۲ شام غریبان ۱۳۹۵ دوباره بغل کردم این پیرهنو واحد ۶.۹ ۷:۲۷ ۱ ۱ ۱۸۹۰ ۱۷۹۶
۳ شام غریبان ۱۳۹۵ اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده شور ۵.۴ ۵:۴۹ ۱ ۱ ۲۴۶۳ ۲۰۵۱