شام غریبان ۱۳۹۵

شام غریبان ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۵ دیگه نایی ندارم من نمونده تو تنم جونی روضه ۱۱.۸ ۱۲:۴۰ ۱ ۱ ۵۹۵۹ ۲۴۹۶
۲ شام غریبان ۱۳۹۵ دل بی تاب اومده زمینه ۶.۶ ۷:۰۱ ۱ ۱ ۵۷۶۳ ۴۹۱۷
۳ شام غریبان ۱۳۹۵ کجایی تا ببینی که خواهر تو زمینه ۶.۷ ۷:۱۰ ۱ ۱ ۵۵۱۹ ۴۵۱۵