شب هفتم محرم ۱۳۹۵

شب هفتم محرم ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۳ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ بارونی تر از یه بارونم زمینه ۷.۸ ۸:۲۸ ۲ ۲ ۲۳۷۵ ۱۴۳۹
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ بست بر روی سر عمامه پیغمبر را واحد ۶.۵ ۶:۵۸ ۲ ۲ ۷۷۶ ۱۰۸۸
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ شده پاییز بهار من و تو شور ۴.۹ ۵:۱۶ ۲ ۲ ۱۶۳۸ ۱۵۰۶