شب عاشورا ۱۳۹۵

شب عاشورا ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۷ قطعه، ۱ ساعت و ۵۹ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۵ می دونیم که این شبا سر به ما زدی آقا مناجات ۵.۳ ۵:۳۵ ۳ ۳ ۱۲۴۳۵ ۵۹۲۰
۲ شب عاشورا ۱۳۹۵ یک لحظه ام شده به روی پای خود بایست روضه ۱۴.۱ ۱۵:۱۲ ۳ ۳ ۱۰۳۰۵ ۶۰۹۴
۳ شب عاشورا ۱۳۹۵ کنار علقمه محشر به پا شد زمینه ۱۰.۷ ۱۱:۲۲ ۴ ۴ ۱۴۴۲۹ ۱۱۰۶۲
۴ شب عاشورا ۱۳۹۵ دلبر ناز آفرین یا ابوفاضل واحد ۶.۹ ۷:۱۷ ۳ ۳ ۸۹۰۵ ۷۶۳۲
۵ شب عاشورا ۱۳۹۵ عشقت آبرومه لطفت آرزومه شور ۴.۹ ۵:۰۴ ۱ ۱ ۱۰۳۹۸ ۸۹۸۲