شب عاشورا ۱۳۹۵

شب عاشورا ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۵ ابر بهارم دلشوره دارم زمینه ۲.۲ ۲:۰۳ ۴ ۴ ۴۹۴۳ ۵۲۱۸
۲ شب عاشورا ۱۳۹۵ تو رفتی و برا زینب چی غیر اشک و آه مونده شور ۶.۲ ۶:۲۶ ۴ ۴ ۶۳۵۶ ۵۸۳۲
۳ شب عاشورا ۱۳۹۵ نبریدم پسر مادرم اینجا مانده واحد ۵.۸ ۶:۰۰ ۴ ۴ ۴۱۹۶ ۴۷۱۱
۴ شب عاشورا ۱۳۹۵ در میان روضه ها روی لب دارم دعا واحد ۴ ۴:۱۳ ۴ ۴ ۳۵۷۵ ۴۴۲۷
۵ شب عاشورا ۱۳۹۵ کشتن تو رو میون صحرا تشنه شور ۸.۹ ۹:۲۲ ۴ ۴ ۸۴۱۲ ۷۵۴۹
۶ شب عاشورا ۱۳۹۵ چقدر زدم تو رو صدا جوابمو بده آقا شور ۳.۵ ۳:۴۲ ۴ ۴ ۶۵۶۹ ۹۰۰۱
۷ شب عاشورا ۱۳۹۵ بنا شده است زمین و زمان به نام علی شعرخوانی ۳.۴ ۳:۲۴ ۴ ۴ ۲۲۷۸ ۲۵۲۷