شب عاشورا ۱۳۹۵

شب عاشورا ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۵ ابر بهارم دلشوره دارم زمینه ۲.۲ ۲:۰۳ ۲ ۲ ۹۳۱۲ ۴۶۳۲
۲ شب عاشورا ۱۳۹۵ تو رفتی و برا زینب چی غیر اشک و آه مونده شور ۶.۲ ۶:۲۶ ۲ ۲ ۵۸۲۸ ۵۸۰۵
۳ شب عاشورا ۱۳۹۵ نحن قوة الحیدریه شور ۴.۹ ۵:۰۰ ۲ ۲ ۳۴۸۶ ۴۱۰۲
۴ شب عاشورا ۱۳۹۵ قدم قدم با یه علم واحد ۴.۹ ۵:۰۴ ۲ ۲ ۴۴۰۰ ۴۲۸۱
۵ شب عاشورا ۱۳۹۵ نبریدم پسر مادرم اینجا مانده واحد ۵.۸ ۶:۰۰ ۲ ۲ ۲۸۰۸ ۳۴۶۶
۶ شب عاشورا ۱۳۹۵ در میان روضه ها واحد ۳.۹ ۴:۰۴ ۲ ۲ ۲۳۷۳ ۳۴۰۹
۷ شب عاشورا ۱۳۹۵ کشتن تو رو میون صحرا تشنه شور ۸.۹ ۹:۲۲ ۲ ۲ ۵۱۱۳ ۵۷۹۹
۸ شب عاشورا ۱۳۹۵ چقدر زدم تو رو صدا جوابمو بده آقا شور ۳.۵ ۳:۴۲ ۲ ۲ ۴۹۹۳ ۷۷۲۷
۹ شب عاشورا ۱۳۹۵ بنا شده است زمین و زمان به نام علی شعرخوانی ۳.۴ ۳:۲۴ ۲ ۲ ۱۶۲۵ ۱۸۵۹