شب عاشورا ۱۳۹۵

شب عاشورا ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۵ ابر بهارم دلشوره دارم زمینه ۲.۲ ۲:۰۳ ۳ ۳ ۱۰۰۳۶ ۴۸۶۲
۲ شب عاشورا ۱۳۹۵ تو رفتی و برا زینب چی غیر اشک و آه مونده شور ۶.۲ ۶:۲۶ ۳ ۳ ۶۱۳۹ ۵۹۹۸
۳ شب عاشورا ۱۳۹۵ نحن قوة الحیدریه شور ۴.۹ ۵:۰۰ ۳ ۳ ۳۷۱۲ ۴۳۱۴
۴ شب عاشورا ۱۳۹۵ قدم قدم با یه علم واحد ۴.۹ ۵:۰۴ ۳ ۳ ۴۵۹۷ ۴۶۶۹
۵ شب عاشورا ۱۳۹۵ نبریدم پسر مادرم اینجا مانده واحد ۵.۸ ۶:۰۰ ۳ ۳ ۲۹۹۰ ۳۶۶۴
۶ شب عاشورا ۱۳۹۵ در میان روضه ها واحد ۳.۹ ۴:۰۴ ۳ ۳ ۲۴۸۸ ۳۵۳۹
۷ شب عاشورا ۱۳۹۵ کشتن تو رو میون صحرا تشنه شور ۸.۹ ۹:۲۲ ۳ ۳ ۵۴۷۵ ۶۰۷۲
۸ شب عاشورا ۱۳۹۵ چقدر زدم تو رو صدا جوابمو بده آقا شور ۳.۵ ۳:۴۲ ۳ ۳ ۵۲۹۰ ۷۹۷۶
۹ شب عاشورا ۱۳۹۵ بنا شده است زمین و زمان به نام علی شعرخوانی ۳.۴ ۳:۲۴ ۳ ۳ ۱۷۶۱ ۱۹۷۸