شب عاشورا ۱۳۹۵

شب عاشورا ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۵ ابر بهارم دلشوره دارم زمینه ۲.۲ ۲:۰۳ ۴ ۴ ۱۲۹۸۰ ۶۰۲۰
۲ شب عاشورا ۱۳۹۵ تو رفتی و برا زینب چی غیر اشک و آه مونده شور ۶.۲ ۶:۲۶ ۴ ۴ ۷۸۸۱ ۷۰۸۸
۳ شب عاشورا ۱۳۹۵ نحن قوة الحیدریه شور ۴.۹ ۵:۰۰ ۴ ۴ ۴۷۹۹ ۵۰۸۱
۴ شب عاشورا ۱۳۹۵ قدم قدم با یه علم واحد ۴.۹ ۵:۰۴ ۴ ۴ ۶۲۵۷ ۵۶۸۴
۵ شب عاشورا ۱۳۹۵ نبریدم پسر مادرم اینجا مانده واحد ۵.۸ ۶:۰۰ ۴ ۴ ۴۰۶۹ ۴۵۶۱
۶ شب عاشورا ۱۳۹۵ در میان روضه ها روی لب دارم دعا واحد ۳.۹ ۴:۰۴ ۴ ۴ ۳۵۰۹ ۴۳۰۶
۷ شب عاشورا ۱۳۹۵ کشتن تو رو میون صحرا تشنه شور ۸.۹ ۹:۲۲ ۴ ۴ ۷۹۲۸ ۷۳۰۲
۸ شب عاشورا ۱۳۹۵ چقدر زدم تو رو صدا جوابمو بده آقا شور ۳.۵ ۳:۴۲ ۴ ۴ ۶۴۱۵ ۸۸۶۶
۹ شب عاشورا ۱۳۹۵ بنا شده است زمین و زمان به نام علی شعرخوانی ۳.۴ ۳:۲۴ ۴ ۴ ۲۲۲۹ ۲۴۱۳