شب عاشورا ۱۳۹۵

شب عاشورا ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۵ ابر بهارم دلشوره دارم زمینه ۲.۲ ۲:۰۳ ۳ ۳ ۱۰۲۳۹ ۴۹۳۳
۲ شب عاشورا ۱۳۹۵ تو رفتی و برا زینب چی غیر اشک و آه مونده شور ۶.۲ ۶:۲۶ ۳ ۳ ۶۳۱۵ ۶۰۸۲
۳ شب عاشورا ۱۳۹۵ نحن قوة الحیدریه شور ۴.۹ ۵:۰۰ ۳ ۳ ۳۸۲۵ ۴۳۷۱
۴ شب عاشورا ۱۳۹۵ قدم قدم با یه علم واحد ۴.۹ ۵:۰۴ ۳ ۳ ۴۶۶۸ ۴۷۵۰
۵ شب عاشورا ۱۳۹۵ نبریدم پسر مادرم اینجا مانده واحد ۵.۸ ۶:۰۰ ۳ ۳ ۳۰۵۲ ۳۷۰۸
۶ شب عاشورا ۱۳۹۵ در میان روضه ها واحد ۳.۹ ۴:۰۴ ۳ ۳ ۲۵۴۲ ۳۶۱۰
۷ شب عاشورا ۱۳۹۵ کشتن تو رو میون صحرا تشنه شور ۸.۹ ۹:۲۲ ۳ ۳ ۵۶۵۴ ۶۱۴۲
۸ شب عاشورا ۱۳۹۵ چقدر زدم تو رو صدا جوابمو بده آقا شور ۳.۵ ۳:۴۲ ۳ ۳ ۵۳۹۸ ۸۰۴۷
۹ شب عاشورا ۱۳۹۵ بنا شده است زمین و زمان به نام علی شعرخوانی ۳.۴ ۳:۲۴ ۳ ۳ ۱۸۱۰ ۲۰۱۲