شب عاشورا ۱۳۹۵

شب عاشورا ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۵ ابر بهارم دلشوره دارم زمینه ۲.۲ ۲:۰۳ ۳ ۳ ۱۲۷۸۳ ۵۸۷۶
۲ شب عاشورا ۱۳۹۵ تو رفتی و برا زینب چی غیر اشک و آه مونده شور ۶.۲ ۶:۲۶ ۳ ۳ ۷۷۵۱ ۶۹۶۸
۳ شب عاشورا ۱۳۹۵ نحن قوة الحیدریه شور ۴.۹ ۵:۰۰ ۳ ۳ ۴۷۰۴ ۵۰۰۶
۴ شب عاشورا ۱۳۹۵ قدم قدم با یه علم واحد ۴.۹ ۵:۰۴ ۳ ۳ ۵۸۶۲ ۵۵۰۱
۵ شب عاشورا ۱۳۹۵ نبریدم پسر مادرم اینجا مانده واحد ۵.۸ ۶:۰۰ ۳ ۳ ۴۰۱۹ ۴۴۴۵
۶ شب عاشورا ۱۳۹۵ در میان روضه ها روی لب دارم دعا واحد ۳.۹ ۴:۰۴ ۳ ۳ ۳۲۶۹ ۴۱۸۶
۷ شب عاشورا ۱۳۹۵ کشتن تو رو میون صحرا تشنه شور ۸.۹ ۹:۲۲ ۳ ۳ ۷۶۵۱ ۷۱۳۰
۸ شب عاشورا ۱۳۹۵ چقدر زدم تو رو صدا جوابمو بده آقا شور ۳.۵ ۳:۴۲ ۳ ۳ ۶۳۳۸ ۸۷۶۳
۹ شب عاشورا ۱۳۹۵ بنا شده است زمین و زمان به نام علی شعرخوانی ۳.۴ ۳:۲۴ ۳ ۳ ۲۲۰۸ ۲۳۶۱