شب تاسوعا ۱۳۹۵

شب تاسوعا ۱۳۹۵

از کربلایی جواد مقدم، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۶ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۵ اگر تیر نمی خورد چشمای من روضه ۵.۴ ۵:۴۳ ۴ ۴ ۵۸۹۱ ۲۷۸۸
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۵ روضه خون مشکت شده بارون نگاهم زمینه ۶.۹ ۷:۲۲ ۴ ۴ ۴۶۰۵ ۶۱۴۱
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۵ حب الحسین اجننی دیوونگی کار منه شور ۸.۱ ۸:۴۲ ۴ ۴ ۵۱۶۱ ۶۰۳۲
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای برادر من ای یار و یاور من واحد ۸.۴ ۹:۰۱ ۴ ۴ ۴۱۶۴ ۴۹۲۴
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۵ از بس که در فنون نظامی تو محشری شعرخوانی ۵.۹ ۶:۱۶ ۴ ۴ ۱۸۷۴ ۲۳۶۰
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۵ یه کاری کن آقا باشم من غلام تو همیشه شور ۳.۳ ۳:۲۸ ۴ ۴ ۴۱۳۶ ۵۲۰۱
۷ شب تاسوعا ۱۳۹۵ همیشه توی خوابم صحن و سراتو می بینم شور ۴.۴ ۴:۳۶ ۴ ۴ ۴۵۸۰ ۵۷۴۱