شب تاسوعا ۱۳۹۵

شب تاسوعا ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۱ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ذکر سماواتیان ثنای اباالفضل روضه ۱۳.۱ ۱۴:۱۰ ۱ ۱ ۸۱۹۷ ۲۴۷۹
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۵ گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است روضه ۴.۱ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۲۶۱۲ ۲۳۶۴
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۵ می دونستم دم رفتن که دیگه بر نمی گردی روضه ۴.۷ ۴:۵۶ ۱ ۱ ۲۹۰۵ ۲۶۷۲
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۵ آب به لب های تو رو زده زمینه ۳.۷ ۳:۵۱ ۱ ۱ ۱۰۵۵۸ ۸۱۶۲
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۵ عمود خیمه حرم برادرم عباس زمینه ۳.۱ ۳:۱۴ ۱ ۱ ۶۷۶۴ ۶۵۹۱
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۵ عطش آتش جان شده رباب پریشان شده نوحه ۳.۶ ۳:۴۶ ۱ ۱ ۳۹۵۷ ۴۲۸۷
۷ شب تاسوعا ۱۳۹۵ پر از عطر خدایی کف العباس واحد ۱.۹ ۱:۵۵ ۱ ۱ ۴۲۰۹ ۴۳۵۴
۸ شب تاسوعا ۱۳۹۵ سقا مگه چقدر تا خیمه راهه واحد ۱.۷ ۱:۴۲ ۱ ۱ ۵۴۲۵ ۵۴۹۱
۹ شب تاسوعا ۱۳۹۵ لا حبیب الا کربلا شور ۱.۸ ۱:۴۸ ۱ ۱ ۶۷۰۱ ۶۴۰۲