شب تاسوعا ۱۳۹۵

شب تاسوعا ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۱ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ذکر سماواتیان ثنای اباالفضل روضه ۱۳.۱ ۱۴:۱۰ ۲ ۲ ۹۶۹۶ ۲۸۹۹
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۵ گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است روضه ۴.۱ ۴:۱۹ ۲ ۲ ۳۲۴۲ ۲۸۴۰
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۵ می دونستم دم رفتن که دیگه بر نمی گردی روضه ۴.۷ ۴:۵۶ ۲ ۲ ۳۸۷۲ ۳۲۲۸
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۵ آب به لب های تو رو زده زمینه ۳.۷ ۳:۵۱ ۲ ۲ ۲۲۱۳۴ ۱۱۳۸۷
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۵ عمود خیمه حرم برادرم عباس زمینه ۳.۱ ۳:۱۴ ۲ ۲ ۱۰۱۰۹ ۷۹۱۹
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۵ عطش آتش جان شده رباب پریشان شده نوحه ۳.۶ ۳:۴۶ ۲ ۲ ۴۷۸۴ ۴۹۵۰
۷ شب تاسوعا ۱۳۹۵ پر از عطر خدایی کف العباس واحد ۱.۹ ۱:۵۵ ۲ ۲ ۵۰۶۶ ۵۰۲۵
۸ شب تاسوعا ۱۳۹۵ سقا مگه چقدر تا خیمه راهه واحد ۱.۷ ۱:۴۲ ۲ ۲ ۹۱۸۳ ۶۸۲۰
۹ شب تاسوعا ۱۳۹۵ لا حبیب الا کربلا شور ۱.۸ ۱:۴۸ ۲ ۲ ۹۶۶۸ ۷۵۸۵